ДДД

“Агрогаз консулт” ООД, извършва услуги по дезинсекция и дератизация на всякакъв вид производствени съоръжения и складови стопанства.

Дератизация Дератизацията предствалява съвкупност от мерки за борба срещу плъхове, мишки и всякакви друг гризачи. В съвременните мащаби на производство и складиране на продукция никой не е защитен от неприятните последици от гризачите върху производствения процес и съхранението на продукция. Борбата срещу гризачите започва с процес на изучаване на техните навици, места за преминаване и укритие, специфични за всеки обект. На базата на установеното се изготвя план- схема за поставяне на дератизационни точки с отровни хранителни примамки, с които се цели да се обхванат местата, през които гризачите най- често преминават. По този начин се постига постепенно унищожаване на вече населяващата обработвания периметър популация и ограничаване възможността за проникване на нови гризачи. Хранителните примамки се поставят в дератизационни кутии, като по този начин се елиминира възможността те да влязат в контакт с хора, животни и продукция. При наличие на голяма популация от гризачи, която е невъзможно да бъде унищожена в кратки срокове, се извършва обемна фумигация на производствените или складови помещения, с което се постига тотално унищожение на популацията в обработения обем. При извършване на дератизация служителите на “Агрогаз консулт” ООД спазват всички изисквания, методи и техники заложени в наредбите на българското законодателство. За постигане на максимални резултати при извършването на дератизация използва хранителни примамки на немския производител Detia Degesch Gmbh.

Дезинсекция “Агрогаз консулт” ООД, извършва дезинсекция на столови, съблекални, администрации и други помещения на вашето производство. Дезинсекцията се извършва с препарати с дълготраен ефект, специално разработени и разрешени за прилагане в битови помещения.

„АГРОГАЗ КОНСУЛТ” ООД притежавя всички необходими разрешителни от РЗИ към Министерството на здравеопазването и БАБХ към Министерството на земеделието и храните. Всички наши служители са преминали специализирани курсове за извършване на ДДД дейности. Всеки от използваните препарати е с дълго и ефективно действие и същевременно безвреден за околната среда.